.
  • Biżuteria

  • Jewellery

Bony jubilerskie

Chcesz podarować biżuterię Ambermoon, ale nie wiesz co wybrać?

Kup bon jubilerski i podaruj wybranej osobie, która dokona wyboru.

 

 Bony jubilerskie  ambermoon

 

 

Szczegóły:

Każdy bon jubilerski Ambermoon jest oznaczony numerem seryjnym i zawiera odpowiedni kod, który należy wprowadzić chcąc go zrealizować.

Bony jubilerskie Ambermoon są dostępne w nominałach 100, 300, 500 i 1000 zł.

Bony jubilerskie Ambermoon można zrealizować na kwotę odpowiadającą nominalnej wartość bonów.

Ambermoon nie ponosi odpowiedzialności za bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.

Bony jubilerskie Ambermoon nie podlegają zwrotowi.

Nie zwlekaj! Bon jubilerski Ambrmoon jest ważny przez 3 miesiące od jego zakupu.

 

Bon jubilerski Ambermoon to udany prezent.

 

 

 

 

 

REGULAMIN BONÓW JUBILERSKICH AMBERMOON

 

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

„Wydawca” – Ambermoon sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 38, NIP: 536-192-86-19, Regon: 367467771.

„Bon Jubilerski Ambermoon” – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów

„Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Jubilerski Ambermoon w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Jubilerskiego Ambermoon

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Jubilerskiego Ambermoon

„Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie interentowym Ambermoon.pl

„Regulamin” – regulamin Bonów Jubilerskich Ambermon

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Bonów Jubilerskich Ambermoon

3. Bony Jubilerskie Ambermoon są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane tylko za pośrednictwem strony internetowej Ambermoon.pl

4. Nabywca jest uprawniony do nabycia Bonu Jubileskiego o wartości nominalnej od 100 złotych do 1.000 złotych i od 100 Euro do 1000 euro.

5. Właścicielem Bonu Jubilerskiego Ambermon jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Bonu Jubilerskiego Ambermoon. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanego Bonu Jubilerskiego Ambermoon. Zapłata za Bon Jubilerski Ambermoon może nastąpić gotówką lub za pomocą dokonanego przelewu na rachunek spółki Ambermoon.

6. Płatność za Bon Jubilerski Ambermoon nie może być dokonana przy użyciu innego Bonu Jubilerskiego Ambermoon. 

7. Bon Jubilerski Ambermoon uprawnia do zakupu Towarów na stronie internetowej www.ambermoon.pl.

8. Bon Jubilerski Ambermoon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

9. Aktywacja Bonu Jubilerskiego Ambermoon następuje z momentem zakupu Bonu Jubilerskiego Ambermon przez Nabywcę.

10. Bon Jubilerski Ambermoon jest ważny przez 3 miesiące od daty jego zakupu.

11. Bon Jubilerski Ambermoon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

12. Bon Jubilerski Ambermoon po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów.

13. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Bonu Jubilerskiego Ambermoon. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Jubilerskie Ambermoon, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

14. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Bonu Jubilerskiego Ambermoon po jego przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Bonu Jubilerskiego Ambermoon przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Bonu Jubilerskiego Ambermoon o których mowa powyżej Bon Jubilerski Ambermoon nie podlega wymianie na nowy.

15. Towary zakupione za pomocą Bonu Jubilerskiego Ambermoon podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane na stronie sklepu www.ambermoon.pl.

16. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w sklepie www.ambermoon.pl przy użyciu Bonu Jubilerskiego Ambermoon z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki. W pozostałych przypadkach Bony Jubilerskie Ambermoon nie podlegają zwrotowi.

17. Wydanie Bonu Jubilerskiego Ambermoon Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy – na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu Jubilerskiego Ambermoon – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

18. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania Bonu Jubilerskiego Ambermoon otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jego nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanego Bonu Jubilerskiego Ambermoon.

 

II. Zasady korzystania z Bonów Jubilerskich Ambermoon.

1. Bon Jubilerski Ambermoon może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który złoży zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.ambermoon.pl.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony Jubilerskie Ambermoon, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Jubilerskiego Ambermoon w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Bonu Jubilerskiego Ambermoon,

b) technicznego braku możliwości realizacji Bonu Jubilerskiego Ambermoon,

c) uszkodzenia przez Użytkownika Bonu Jubilerskiego Ambermoon w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Bonie Jubilerskim Ambermoon.

4. Użytkownik może się posługiwać się Bonem Jubilerskim Ambermoon wielokrotnie do wyczerpania środków na Bonie Jubilerskim, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Bonu Jubilerskiego Ambermoon.

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru, przedstawiając do realizacji Bon Jubilerski Ambermoon, wartość kwoty zgromadzonej na Bonie Jubilerskim Ambermoon zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.

6. Przy realizacji Bonu Jubilerskiego Ambermoon Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na Bonie Jubilerskim Ambermoon. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Bonu Jubilerskiego Ambermoon pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Bonu Jubilerskiego Ambermoon.

7. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Jubilerskiego Ambermoon będzie wyższa niż kwota pozostająca na Bonie Jubilerskim Ambermoon, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru gotówką , przlewem albo wykorzystując kwoty zgromadzone na innym Bonie Jubilerskim Ambermoon honorowanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonu Jubilerskiego Ambermoon będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej www.ambermoon.pl z tytułem maila ,,Bony Jubilerskie - reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Bonu Jubilerskiego Ambermoon uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym jejgo prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanego Bonu Jubilerskiego Ambermoon. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Bonu Jubilerskiego Ambermoon Wydawca wyda nowy Bon Jubilerski Ambermoon, zasilony kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonym Bonie Jubilerskim Ambermoon w chwili jej oddania Wydawcy. Nowy Bon Jubilerski Ambermoon, który Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miał okres ważności przewidziany dla zgłoszonego uszkodzonego Bonu Jubilerskiego Ambermoon.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Bonu Jubilerskiego Ambermoon poprzez zakup i/lub użycie Bonu Jubilerskiego Ambermoon oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.ambermoon.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl